Rachunki bankowe

Numery kont bankowych:

sumy depozytowe - 32 1010 1674 0041 0913 9120 0000 - NBP O/Wrocław (np. wpłaty poręczeń majątkowych w walucie polskiej)
sumy depozytowe - 82 1010 1674 0041 0915 7197 8000 - NBP O/Wrocław (dla wpłat w walucie obcej dot. zabezpieczeń majątkowych, poręczeń majątkowych)
dochody budżetowe - 43 1010 1674 0041 0922 3100 0000 - NBPO/Wrocław (np. opłaty za kserokopie z akt sprawy)

NIP 691 15 27 092
REGON 000569556