Informacja dla pokrzywdzonych

Informacja dla pokrzywdzonych w związku z określeniami "polskie obozy koncentracyjne"

Prokuratura Okręgowa w Legnicy informuje pokrzywdzonych, że wobec pojawiających się w mediach, w tym w szczególności w mediach społecznościowych, określeń „polskie obozy koncentracyjne” lub „polskie obozy zagłady” pokrzywdzeni takimi określeniami są uprawnieni do wytoczenia powództwa opartego na art. 23 i art. 24 § 1 kc o naruszenie dóbr osobistych. Legitymację procesową do wytoczenia takiego powództwa na rzecz uprawnionej osoby posiada także prokurator.

Stosownie do treści art. 23 kc dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Zgodnie z art. 24 § 1 kc ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Informujemy ponadto, że w celu wychwycenia i zapobieżenia używaniu pojęć „polskie obozy koncentracyjne” lub „polskie obozy zagłady” utworzona została specjalna aplikacja „Remember”, która umożliwia wyszukanie w tekście takich lub podobnych wyrażeń, podkreśla je jako błędne i sugeruje inne. Aplikację tą można pobrać ze strony correctmistakes.auschwitz.org.