Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Prokuratury Okręgowej w Legnicy

Prokuratura Okręgowa w Legnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

 • Data publikacji strony internetowej: 01.04.2017
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16.04.2018

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • wg. załącznika do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. "o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych":
 • 1.3.1-brak informacji i relacji;
 • 1.3.4 -brak orientacji poziomej strony;
 • 2.1.1 - brak obsługi wszystkich treści za pomocą klawiatury;
 • 2.1.2 - brak pułapki na klawiaturę;
 • 2.1.4 - brak skrótów klawiaturowych;
 • 2.4.2 - tytuł strony nie spełnia wymagań;
 • 2.4.7 - patrz 2.1.1;
 • 2.5.4 -brak aktywowania ruchem;

Wyłączenia

 • Prokuratora Okręgowa w Legnicy wyjaśnia, iż na zasadzie art. 3 ust. 2 pkt. 8 USTAWY, z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy tej nie stosuje się do poszczególnych elementów, strony internetowej tej jednostki organizacyjnej prokuratury.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 18.10.2018 r.
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 09.10.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz Józef Stryjak.
 • E-mail: sekretariat@legnica.po.gov.pl
 • Telefon: + 48 76 72 31 100

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prokuratura Regionalna we Wrocławiu
 • Adres: ul. Piłsudskiego 76-78
  50-020 Wrocław
 • E-mail: sekretariat@wroclaw.pr.gov.pl
 • Telefon: 71 33 06 800,

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna i ułatwienia

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Legnicy

Siedziba Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Legnicy posiada udogodnienia umożliwiające wejście do budynku osobom z niepełnosprawnością ruchową. Wejście usytuowane jest od strony parkingu - znajduje się tam podjazd prowadzący do wydzielonych drzwi do przyziemia budynku, skąd windą można dotrzeć na właściwą kondygnację budynku. Osoba niepełnosprawna po dotarciu do drzwi zewnętrznych uruchamia przycisk dzwonka. Pracownik ochrony umożliwia osobie niepełnosprawnej wejście na teren budynku.

Prokuratura Rejonowa w Legnicy dysponuje telefonem kontaktowym dla osób niedosłyszących - 510 236 678. Dzwoniąc lub pisząc na podany numer osoby niepełnosprawne mogą uzyskać niezbędne informacje.

Prokurator dyżurny przyjmuje osoby z niepełnosprawnościami w pierwszej kolejności. Czynności procesowe z osobami niepełnosprawnymi będącymi uczestnikami postępowania mogą być także wykonane w miejscu ich zamieszkania.

Toalety dla osób niepełnosprawnych ruchowo znajdują się na poziomie -1 (przyziemie) budynku.

Prokuratura Rejonowa w Lubinie

Osoba z niepełnosprawnością ruchową powinna skorzystać z wejścia do budynku Sądu Rejonowego w Lubinie, gdzie znajduje się podjazd. Następnie udaje się do pracownika ochrony Sądu, które telefonicznie powiadamia pracownika ochrony Prokuratury o przybyciu osoby niepełnosprawnej. W następstwie pracownik sekretariatu Prokuratury Rejonowej w Lubinie przejmuje opiekę nad tą osobą.

W przypadku osób niedowidzących lub niewidomych - pomocy w przemieszczaniu się po terenie Prokuratury udziela pracownik ochrony.

Jeśli chodzi o osoby niesłyszące/nieme - należy pisemnie zwrócić się do prokuratora, co pozwoli na ewentualne powołanie biegłego z zakresu języka migowego.

Prokuratura Rejonowa w Głogowie

Prokuratura Rejonowa w Głogowie nie dysponuje podjazdem umożliwiającym wejście do budynku osobie z niepełnosprawnością ruchową. Tym samym czynności mogą być wykonane w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej bądź na terenie właściwej komendy policji.

W przypadku osób niewidomych lub niedowidzących - są one przyprowadzane do prokuratora przez pracownika ochrony.

Jeśli chodzi o osoby niesłyszące/nieme - należy złożyć wniosek lub zawiadomienie na piśmie. Wykonanie czynności następuje przy udziale biegłego władającego językiem migowym.

Prokuratura Rejonowa w Złotoryi

W Prokuraturze Rejonowej w Złotoryi osobą udzielającą wsparcia osobom niepełnosprawnym jest prokurator dyżurny - kontakt możliwy jest pod nr telefonu 601 892 795.

Przy wejściu głównym do budynku prokuratury znajduje się winda umożliwiająca wjazd na poziom parteru. Na parterze budynku, obok schodów, znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Na parterze znajduje się biuro podawcze, którego pracownik udziela pomocy
w dotarciu do gabinetu prokuratora.

Jeśli chodzi o osoby niesłyszące/nieme - należy złożyć wniosek lub zawiadomienie na piśmie. Wykonanie czynności następuje przy udziale biegłego władającego językiem migowym.

Prokuratura Rejonowa w Jaworze

Prokuratura Rejonowa w Jaworze nie dysponuje podjazdem umożliwiającym wejście do budynku osobie z niepełnosprawnością ruchową.

Pracownik biura podawczego służy pomocą przy przemieszczaniu się na poziomie piętra Prokuratury Rejonowej w Jaworze. Telefon kontaktowy: (76) 72 94 600. 

Inne informacje i oświadczenia

Brak.