Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Wykaz ośrodków pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Aktualna lista adresów organizacji pozarządowych świadczących pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, a także członkom ich rodzin, które otrzymują dofinansowanie na ten cel ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości(link is external). Wykaz zawiera niezbędne dane kontaktowe organizacji, zestawienie rodzajów udzielanej pomocy oraz godziny dyżurów specjalistów.

Pliki do pobrania:

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących pracę służb wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Baza podmiotów realizujących programy pomocy dla sprawców przemocy w rodzinie

Baza teleadresowa podmiotów świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy

Baza teleadresowa Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia

Baza teleadresowa podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Informacje dla osób doznających przemocy w rodzinie