PR I Pa 55.2020

Skarga prokuratora do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję w sprawie spalarni opon

Prokurator Rejonowy w Legnicy skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 5 lutego 2020 roku w  sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, planowaną do realizacji w Legnicy przy ulicy Pątnowskiej . ”

Ustalenia w sprawie

W dniu 5 lutego 2020 roku Prezydent Miasta Legnicy na wniosek  spółki z o.o.  z Legnicy wydał decyzję w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, planowaną do realizacji w Legnicy przy ul. Pątnowskiej” na terenie działki nr 49/12 i działki nr 49/15 obręb Pątnów
w Legnicy.  W treści tej decyzji organ administracji publicznej określił wytyczne niezbędne do wykonania na poszczególnych etapach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z protestami mieszkańców dotyczącymi wydania przedmiotowej decyzji bez udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie realizacji inwestycji oddziałującej na środowisko, informację o toczącym się postępowaniu administracyjnym w niniejszej sprawie powziął  Prokurator Rejonowy w Legnicy , który zbadał akta tego postępowania pod kątem zgodności z prawem wydanej decyzji.  Prokurator  zapoznał się także z zarzutami wobec prowadzonego w tej sprawie postępowania administracyjnego  sformułowanymi w Prokuraturze przez przedstawicieli Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Pątnów Legnicki.  Na tej  podstawie prokurator ocenił, że wymieniona  decyzja Prezydenta Miasta Legnicy rażąco narusza zarówno przepisy Ustawy dnia 3  października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach  oddziaływania na środowisko, jak i przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Sprzeciw prokuratora i zarzuty wobec wydanej decyzji

W dniu 29 lipca 2020 roku Prokurator skierował sprzeciw od tej  decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy.

Zdaniem prokuratora, przy wydaniu tej decyzji naruszony został obowiązek podania we właściwym trybie  do publicznej wiadomości przed wydaniem decyzji wymagającej udziału społeczeństwa, pełnej informacji o wszczęciu postępowania oraz o faktycznym przedmiocie decyzji, czyli spalarni odpadów gumowych w postaci instalacji do recyklingu. Użyta w zaskarżonej  decyzji w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań planowanej inwestycji  jej nazwa jako „Budowa hali produkcyjnej z infrastrukturą towarzyszącą,” wprowadzała społeczeństwo w błąd co do rzeczywistego przedmiotu tej inwestycji.
Organ administracji powinien zażądać doprecyzowania przez wnioskodawcę przedmiotu planowanego zamierzenia, po to, by w sposób właściwy i rzetelny poinformować społeczeństwo oraz zapewnić jego przedstawicielom niczym nieskrępowany dostęp do informacji publicznych w przedmiocie stanu środowiska naturalnego i planowanych w jego funkcjonowaniu zmianach. Użycie mylącej nazwy dla spornej inwestycji posłużyło uzyskaniu decyzji w przedmiocie przyszłego pozwolenia na rozpoczęcie inwestycji cechującej się uciążliwym charakterem dla mieszkańców pobliskiego otoczenia oraz środowiska naturalnego. Zasadniczym bowiem  elementem eksponowanym przez inwestora była budowa hali produkcyjnej bez wskazania co będzie w niej produkowane. Dopiero w treści załączonego raportu o oddziaływaniach na środowisko, wskazano, że w hali tej ma zostać „posadowiona instalacja do recyklingu odpadów, głównie odpadów gumowych, w tym przede wszystkim opon” Nadto wskazano, że instalacja ta ma być prowadzona „ z wykorzystaniem procesu pirolizy niskotemperaturowej”. Inwestycja polegająca na budowie hali produkcyjnej nie wymagałaby uprzedniego sporządzenia raportu w przedmiocie oddziaływania na środowisko naturalne, natomiast w przypadku budowy instalacji w postaci spalarni opon, sporządzenie raportu było wymagane. Zdaniem prokuratora, dopuszczony jako dowód w postępowaniu administracyjnym raport o oddziaływaniu na środowisko dla  tego przedsięwzięcia, jako prywatny dowód, złożony przez wnioskodawcę,  wbrew ustawowym wymogom, nie spełnia podstawowych warunków stawianych rzeczonym opracowaniom, gdyż  w sposób niepełny, nieczytelny i niewyczerpujący odnosi się do rzeczywistego przedmiotu spornego przedsięwzięcia, w tym nie czyni zadość wytycznym enumeratywnie wskazanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy w  zakresie opisu technologii planowanej działalności  wraz ze szczegółowym opisem planowanej instalacji pirolizy. Dokument ten zawiera szereg niejasności w zakresie oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, jak choćby : dotyczących odległości od najbliższej zabudowy mieszkaniowej, bezpośredniego sąsiedztwa terenu przeznaczonego na rekreację mieszkańców Pątnowa Legnickiego, boiska i placu zabaw dla dzieci,  planowania tej inwestycji jako zakładu dużego ryzyka awarii, nieustalenia  wszystkich substancji, które będą emitowane do środowiska   w wyniku procesu pirolizy i ich  wpływu na środowisko, a w tym na życie i zdrowie ludzi  oraz innych organizmów żywych.

Decyzji tej prokurator zarzucił  także zastosowany nieprawidłowy tryb poinformowania społeczeństwa o jej wydaniu w drodze obwieszczenia, który w niniejszej sprawie administracyjnej nie powinien mieć zastosowania. W tym konkretnym przypadku decyzja  ta powinna zostać doręczona  jej adresatom.

Prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w całości.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy decyzją  z dnia 15 października 2020 roku odmówiło  stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Legnicy, nie dopatrując się w niej naruszeń prawa.

Skarga prokuratora do WSA

Z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy prokurator nie zgadza się i  podtrzymuje ocenę, że decyzja Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 5 lutego 2020 roku została wydana z rażącym naruszeniem prawa, co prowadzi także do oceny, że odmawiająca stwierdzenia nieważności tej decyzji decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy jest wadliwa i jako taka powinna zostać uchylona w całości. Prokurator w skardze zarzucił decyzji SKO w Legnicy  błędne i bezpodstawne uznanie, że kontrolowana decyzja Prezydenta Miasta Legnicy nie jest dotknięta wadami  rażącego naruszenia prawa, skutkiem czego Kolegium odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji  nie zapewniającej  społeczeństwu możliwości udziału w przedmiotowym postępowaniu, decyzji, na podstawie której nastąpił błędny przekaz do społeczeństwa co do zakresu i rzeczywistego rodzaju planowanego przedsięwzięcia oraz którą  nieprawidłowo doręczono.

Działania prokuratora w ważnym interesie społecznym

Udział prokuratora w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym jest uzasadniony oceną, że wymaga tego ochrona praworządności, albowiem wydane decyzje administracyjne jako naruszające prawo, naruszają także ważny interes społeczny.

Lidia Tkaczyszyn - rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy