PR 3 Ds.412.2019

Komornik sądowy tymczasowo aresztowany

W uzupełnieniu komunikatu prasowego z dnia 6 grudnia 2019 roku dotyczącego śledztwa Prokuratury Rejonowej w Legnicy przeciwko komornikom podaję, co następuje.

W dniu 6 grudnia 2019 roku prokurator przedstawił komornikowi sądowemu Rafałowi O. zarzuty popełnienia 4 przestępstw przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przy pełnieniu służby na stanowisku komornika sądowego przez: przywłaszczenie powierzonych mu środków pieniężnych w kwocie nie mniejszej niż 243.275,11 złotych pochodzących z wpłat dokonywanych przez dłużników i wierzycieli w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych przez pobranie ich z kasy gotówkowej kancelarii, zawarcie umów kredytowych w imieniu kancelarii komorniczej na kwotę około 450.000 złotych, których raty regulował przywłaszczając środki pochodzące z prowadzonych egzekucji, przywłaszczenie wpłaconych przez dłużników lub wyegzekwowanych na poczet długu należności pieniężnych stanowiących mienie co najmniej znacznej wartości w całości przez uznanie ich wbrew stawkom procentowym za opłatę egzekucyjną, niewykonywanie orzeczeń sądowych oraz bezprawne pobieranie opłat przy realizacji przelewów bankowych, tj. o czyny z art. 231 § 1 i § 2 k.k. i art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. oraz inne .

Po przesłuchaniu w charakterze podejrzanego prokurator skierował wniosek do Sądu Rejonowego w Legnicy o jego tymczasowe aresztowanie.

W dniu 7 grudnia 2019 roku Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec Rafała O. tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Na poczet przyszłych kar i roszczeń o naprawienie szkody dokonano zajęcia od podejrzanego pieniędzy oraz rzeczy takich jak zegarki i inne.

Śledztwo trwa.

Lidia Tkaczyszyn - rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy