PR 1 Ds 73.2018

Zatrzymania, zarzuty i wnioski o tymczasowe aresztowanie wobec Wójta Gminy Niechlów oraz Kierownika Referatu Inwestycyjno-Technicznego Urzędu Gminy w Niechlowie

W toku śledztwa prowadzonego przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu Wydział do Walki z Korupcją pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Głogowie sygn. PR 1 Ds. 73.2018 dotyczącego nieprawidłowości przy wykorzystaniu dotacji z budżetu Państwa podczas realizacji inwestycji w gminie Niechlów w Powiecie Górowskim w dniu 20 listopada 2018 roku policjanci zatrzymali Wójta Gminy Niechlów Beatę P. oraz Kierownika Referatu Inwestycyjno-Technicznego Urzędu Gminy w Niechlowie Marcina J.

Po doprowadzeniu Beaty P. i Marcina J. do czynności procesowych do Prokuratury Rejonowej w Głogowie prokurator przedstawił im zarzuty popełnienia dwóch przestępstw polegających na tym, że:

w latach 2017-2018 w Niechlowie i innych miejscowościach działając wspólnie i w porozumieniu oraz w celu osiągniecia korzyści majątkowej i uzyskania przez Gminę Niechlów dotacji celowej z budżetu Państwa na pomoc repatriantom w wysokości około 2,5 miliona złotych na wykonanie i adaptację budynków w miejscowościach Siciny oraz Lipowiec przekroczyli swoje uprawnienia i nie dopełnili obowiązków między innymi poświadczając nieprawdę w dokumentacji dotyczącej realizacji tych inwestycji, działając wbrew zapisom Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w celu uniknięcia stosowania przepisów o postępowaniu przetargowym, czym działali na szkodę interesu publicznego oraz Gminy Niechlów i Skarbu Państwa, tj. czynu z art.231 § 1 i § 2 k.k. oraz innych;
drugiego czynu niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez zatwierdzenie do wypłaty kwoty z rachunku dotyczącego opisanego wyżej procesu budowlanego w wysokości 15.000,00 złotych, pomimo że roboty nie zostały zakończone bądź nienależycie wykonane na szkodę interesu publicznego i Gminy Niechlów.

Po przesłuchaniu w charakterze podejrzanych prokurator w dniu 21 listopada 2018 roku skierował wobec Beaty P. i Marcina J. wnioski do Sądu Rejonowego w Głogowie o ich tymczasowe aresztowanie.

W dniu 22 listopada Sąd Rejonowy w Głogowie zastosował wobec obojga zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy.

Lidia Tkaczyszyn-rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy