PO I Ds 65.2019

Umorzenie śledztwa w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci radnego Rady Miejskiej w Głogowie Pawła Chruszcza

Prokuratura Okręgowa w Legnicy postanowieniem z dnia 12 grudnia 2019 roku umorzyła śledztwo o sygn. akt PO I Ds. 65.2018 prowadzone w sprawie nieumyślnego spowodowania - w dniu 30 maja 2018 roku w pobliżu miejscowości Droglowice w rejonie głogowskim - śmierci radnego Rady Miejskiej w Głogowie Pawła Chruszcza, którego zwłoki ujawniono w dniu 31 maja 2018 roku, tj. o czyn z art. 155 k.k.

Analiza zgromadzonego materiału dowodowego pozwala na jednoznaczne przyjęcie, iż pokrzywdzony Paweł Chruszcz dokonał skutecznego targnięcia się na swoje życie.

W toku prowadzonego śledztwa m.in. przesłuchano w charakterze świadków 67 osób, które mogły mieć istotne informacje w przedmiocie okoliczności śmierci Pawła Chruszcza. Ponadto uzyskano opinie biegłych z zakresu informatyki, medycyny sądowej, mechanoskopii, biologii i genetyki, toksykologii, fizykochemii, daktyloskopii, histopatologii. Przeprowadzono także odtworzenie zapisów zabezpieczonych monitoringów z miejsc, którymi na kilkanaście godzin przed zgonem mógł poruszać się pokrzywdzony. Ponadto przeprowadzono analizę kryminalną danych uzyskanych podczas oględzin zabezpieczonych w toku śledztwa urządzeń w postaci komputera i telefonu komórkowego użytkowanych przez Pawła Chruszcza oraz uzyskanych wykazów połączeń telefonicznych z numeru użytkowanego przez pokrzywdzonego.

Zgromadzone dowody wskazują, że Paweł Chruszcz swój czyn zaplanował, m.in. poprzez dokonanie zakupu przedmiotów, które posłużyły do jego dokonania. W trakcie przygotowań pokrzywdzony w dniach 29 maja 2018 roku i 30 maja 2018 roku wysłał ustalonym osobom skan mapy - miejsca, gdzie następnie ujawniono jego ciało - prosząc je o przybycie. Jak wynika z zapisów monitoringu, na miejsce zdarzenia pokrzywdzony udał się swoim samochodem, w trakcie podróży nie towarzyszyły mu inne osoby.

Badania chemiczno-toksykologiczne nie wykazały obecności w organizmie Pawła Chruszcza substancji odurzających, psychotropowych, jak i obecności tzw. nowych substancji psychoaktywnych, środków zastępczych oraz leków. Z uzyskanej opinii zespołu biegłych z zakresu medycyny sądowej wynika, że całokształt zgromadzonych dowodów, w tym m.in. wyniki badań pozwalają na stwierdzenie, iż zgon Pawła Chruszcza nastąpił na skutek samobójczego powieszenia. Inne ślady ujawnione na ciele pokrzywdzonego nie przyczyniły się do jego zgonu ani nie były następstwem działania  innych osób.

Biorąc po uwagę przytoczone wyżej okoliczności Prokurator Prokuratury Okręgowej w Legnicy podjął decyzję o umorzeniu postępowania. Podstawą umorzenia śledztwa w przedmiotowej sprawie było stwierdzenie, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.

Prokurator Okręgowy w Legnicy Zbigniew Harasimiuk